โลโก้ช่อง 3

โลโก้ช่อง 3

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู


วัตถุประสงค์

ดกสด่กสาด่กาสด่หกาสด่กาสด่กา
ด่ากด่กาสหด่กาสด่กาสด่กหดกหด
กห่ดสาก่ดกาสหด่กาสด่กหาสด่กหาด
ดหกาสด่กาสด่กาสหด่กหาสด่

เนื้อหารายวิชาที่1

kldfkdlllllfkdlfkdlfkdlfkdlfkdlfkdlf
fkdlfkdl;fkdslfkdlfkdlfkdlfkdlfkdskf
dkfldkfdlkfdlkfdlfkdlfkdlfkdlkfdlsfkds
dfkldfkdlfkdlfkdlfkdlfkdlfkdflkdlfkdlf
fkldfkdlfkdlsfkdlfkdlfkd